FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकाशित ( नयाँ पत्रिका ) मिति 2076/04/31 गते 

यक्ले बगर झोलुु्ङ्गगे पुल निर्माण सामाग्री सम्बन्धि शिलपत्र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

चुुलीथम्का-टिमु-निगालबास सडक स्तोरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र सम्बन्धि आव्हानको सूचना !

दस्तावेज: 

कार्यालयको घेराबार निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।