FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता !!!

ईमेल मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ। भौचर, आवेदन फारम र आवश्यक प्रमाणपत्रहरु
स्कान गरेर निम्न विवरणमा ईमेल गर्न सकिनेछ र अन्तर्वाताको दिन सबै कागजातको सक्कली प्रति लिएर उपस्थित हुनु पर्नेछ।
ईमेल : ito.khandadevimun@gmail.com 

दस्तावेज: 

एम.आई.एस. अपरेटेर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन गरी सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता !!!

ईमेल मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ। भौचर, आवेदन फारम र आवश्यक प्रमाणपत्रहरु
स्कान गरेर निम्न विवरणमा ईमेल गर्न सकिनेछ र अन्तर्वाताको दिन सबै कागजातको सक्कली प्रति लिएर उपस्थित हुनु पर्नेछ।
ईमेल : ito.khandadevimun@gmail.com

दस्तावेज: