FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव आव्हानको सूचना!! (उद्योग शाखा)

७८/७९ 03/03/2023 - 14:32

बेरोजगार सूचीमा सूचिकरण भई न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।

७८/७९ 02/15/2023 - 14:21 PDF icon बेरोजगार-दर्ता-फाराम.pdf

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/26/2023 - 16:59

मकैबाली पकेट निरन्तरता कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा ।

७९-८० 01/26/2023 - 16:57

आ.व. ०७९/८० को योजना (रातो) किताब

७९-८० 09/07/2022 - 11:06 PDF icon new yojana book 79-80.pdf

रोजगार सहायक करारमा पदपूृ्र्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!!

७८/७९ 07/13/2022 - 16:50 PDF icon rojgar sahayak bigyapan07132022.pdf, PDF icon आवेदन फारम.pdf

मिति २०७९ असार १० गते उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक

७८/७९ 06/27/2022 - 16:03 PDF icon आर्थिक ऐ.pdf, PDF icon खाँडादेवी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf

मिति २०७९ ‍असार १० गते अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको निति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/27/2022 - 15:57 PDF icon final Niti tatha karyakram print.pdf

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न निवदेन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/13/2022 - 16:11 PDF icon 1610955310-अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम-.pdf

कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम ( मागमा आधारित, गोठसुधार, लोपन्मुखक जात)

७८/७९ 09/06/2021 - 13:01 PDF icon लोपोन्मुख सूचना.pdf, PDF icon गोठ भकारो सुधार सूचना.pdf

Pages