FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका (राजपत्र)

शिर्षक दस्तावेज
२०७९ सालको ऐनहरु PDF icon १. आर्थिक ऐन - २०७९.pdf, PDF icon २. विनियोजन ऐन - २०७९.pdf
२०७८ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-२ PDF icon १५.मेलमिलाप केन्द्र संचालन संमब्धी कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon १६.योजना पक्रियमा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुनी कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon २४. साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि^J २०७८.pdf
२०७८ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-१ PDF icon ४. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon ५. स्थानिय राजस्व परामर्थ समितिको कार्य संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon ६. गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी समितिको कार्य संचालन कार्यविधि -२०७८.pdf, PDF icon ७. विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि - २०७८.pdf, PDF icon ९. विद्येयन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon १०. लेखा समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि^J-२०७८.pdf, PDF icon ११.विकास तथा सुशासन समिति गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon १२.आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon १३. टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि^J २०७८.pdf, PDF icon १४.सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन^J २०७८.pdf
२०७८ सालको ऐनहरु PDF icon १. आर्थिक ऐन - २०७८.pdf, PDF icon २.विनियोजन ऐन-२०७८.pdf, PDF icon ३. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन - २०७८.pdf, PDF icon २०. खाँडादेवी गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन -२०७८.pdf, PDF icon २२. खानेपानी तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७८.pdf, PDF icon २३. खाँडादेवी गाउँपालिकाको वन ऐन -२०७८.pdf
२०७७ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-१ PDF icon १. विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि - २०७७.pdf, PDF icon २.कोभिड-१९ रोकथाम-कोष-संचालन कार्यविधि-२०७७.pdf, PDF icon ३.आपतकालीन कार्य संचालन विधि-२०७७.pdf, PDF icon ८. प्रशासन खर्च (नियन्त्रण) निर्देशिका,२०७७.pdf
२०७७ सालको ऐनहरु PDF icon ५. आर्थिक ऐन-२०७७.pdf, PDF icon ६. विनियोजन ऐन-२०७७.pdf
२०७६ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-२ PDF icon १७.पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि -२०७६.pdf, PDF icon १५. सिमान्कृत वर्ग लक्षित पशुपन्छीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधी-२०७६.pdf, PDF icon १८.माटो परिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf
२०७६ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-२ PDF icon १. सार्वजनिक खरिद नियमावली- २०७६.pdf, PDF icon ४. नगर प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon ७. व्यवसाय दर्ता कार्यविधि-२०७६.pdf, PDF icon ८. व्यवसाय दर्ता कार्यविधि (पहिलो संशोधन) -२०७६.pdf, PDF icon ९. सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली -२०७६.pdf, PDF icon १०. एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी निर्देशिका - २०७६.pdf, PDF icon १२.ग्रामिण आँखा क्लिनिक संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.pdf, PDF icon १३. गोठ तथा भकारो सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधी^J-२०७६.pdf, PDF icon १४. पशु वधस्थल निर्माण सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७६.pdf, PDF icon १६.युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७६.pdf
२०७६ सालको ऐनहरु PDF icon ५. आर्थिक ऐन-२०७५.pdf, PDF icon ६. विनियोजन ऐन- २०७६.pdf, PDF icon २५.सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन -२०७६.pdf, PDF icon २६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन - २०७६.pdf, PDF icon २७.स्थानिय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन - २०७६.pdf, PDF icon २८. सुशासन सम्बन्धी ऐन - २०७६.pdf, PDF icon २९.गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७६.pdf, PDF icon ३०. संस्था दर्ता ऐन - २०७६.pdf, PDF icon ३१. तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन - २०७६.pdf
२०७५ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-१ PDF icon ४.एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५.pdf, PDF icon ५. घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि -२०७५.pdf, PDF icon ७.अपाङगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि - २०७५.pdf, PDF icon ८.नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf, PDF icon ११. युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यनवयन कार्यविधि-२०७५.pdf

Pages