FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक वर्ष प्रकार संख्या
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम(मत्स्यापालन, बंगुरपालन र बाख्रापालन, पन्छीपालन, गाईपालन/भैसीपालन) कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ २०७६ संख्या १७
युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ २०७६ कार्यविधि संख्या १६
सामाजिक रुपमा पछाडी परेको सिमान्कृत महिला समुदाय, दलित, माझी, अपाङ्ग, थामी, जनजाति लगायत सिमान्कृत वर्ग लक्षित पशुपन्छीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ २०७६ कार्यविधि संख्या १५
पशु वधस्थल निर्माणसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ २०७६ कार्यविधि संख्या १४
गोठ तथा भकारो सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ २०७६ कार्यविधि संख्या १३
ग्रामिण आँखा क्लिनिक संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ २०७६ कार्यविधि संख्या १२
एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ २०७६ निर्देशिका संख्या १०
व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७६ २०७६ कार्यविधि संख्या ७
विनियोजन ऐन, २०७६ २०७६ ऐन संख्या ६
आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ ऐन संख्या ५
नगर प्रहरी कार्यविधि, २०७६ २०७६ कार्यविधि संख्या ४
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ २०७६ नियमावली संख्या १
प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ ऐन संख्या १०
न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन, २०७५ २०७५ ऐन संख्या ९
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि संख्या ८
अपाङगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि संख्या ७
घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ २०७५ कार्यविधि संख्या ५
सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि संख्या ४
शिक्षा ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ २०७५ ऐन संख्या ३
आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ ऐन संख्या १

Pages