FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८०- ०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

विनियोजन ऐन, २०८० (बजेट तथा कार्यक्रम सहित)

प्रस्ताव आव्हानको सूचना!! (उद्योग शाखा)

बेरोजगार सूचीमा सूचिकरण भई न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।