FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

रोजगार सहायक करारमा पदपूृ्र्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!!

मिति २०७९ असार १० गते उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक

मिति २०७९ ‍असार १० गते अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको निति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न निवदेन सम्बन्धमा ।