FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका (राजपत्र)

शिर्षक दस्तावेज
२०७५ सालको ऐनहरु PDF icon १.आर्थिक ऐन-२०७५.pdf, PDF icon २.विनियोजन ऐन-२०७५.pdf, PDF icon ३. शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन -२०७५.pdf, PDF icon ९. न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन - २०७५.pdf, PDF icon १०. प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन -२०७५.pdf
२०७४ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-२ PDF icon २०. नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४.pdf, PDF icon २१. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४.pdf, PDF icon २२. ब्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि^J २०७४.pdf, PDF icon २३. करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf, PDF icon २५. उपभोक्ता समिति गठन^J परिचालन तथा व्यवस्थापन-२०७४.pdf, PDF icon २६.स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ new.pdf, PDF icon २७. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४.pdf
२०७४ सालको कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शनहरु-१ PDF icon १. निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली- २०७४.pdf, PDF icon २. गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली^LJ २०७४.pdf, PDF icon ३. गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली^LJ २०७४.pdf, PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यबिधी) नियमावली^LJ २०७४.pdf, PDF icon ५. गाउँ सभाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यबिधी) नियमावली^LJ २०७४.pdf, PDF icon ८. गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता^LLJ २०७४.pdf, PDF icon १६. स्थानीय शिक्षा नियमावली-२०७४.pdf, PDF icon १७. बजार अनुगमन निर्देशिका^J२०७४.pdf, PDF icon १८. एफ. एम रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन)- 2074.pdf, PDF icon १९. योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन-२०७४.pdf
२०७४ सालको ऐनहरु PDF icon ६. आर्थिक ऐन -२०७४.pdf, PDF icon ७. विनियोजन ऐन -२०७४.pdf, PDF icon ९. शिक्षा ऐन -२०७४.pdf, PDF icon १०. सहकारी ऐन-२०७४.pdf, PDF icon ११. कृषि ऐेन- २०७४.pdf, PDF icon १२. पूर्वाधार ऐन-2074.pdf, PDF icon १३. स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन-२०७४.pdf, PDF icon १४.स्थानीय सेवा ऐन-२०७५.pdf, PDF icon १५. आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७४.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन , २०७८ PDF icon aantarik niyantran pranali digdarsan.pdf

Pages